top of page

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR FOKUS FOTORESOR

1 AVTALET


1.1 Fokus fotoresor i Sverige AB ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse FOKUS med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till FOKUS innan betalning av resan görs.


1.2 FOKUS ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.


1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.


1.4 Avtalet är bindande för parterna när FOKUS skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt FOKUS anvisningar.


1.5 FOKUS ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.


1.6 Specifika önskemål garanteras inte.


1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

 

1.8 Resenär måste i de fall hen anländer och reser tillbaka med flyg meddela Fokus skriftligt per mejl både ankomst- och avgångstid samt flightnummer. Det senare för att vi i fall av försening ska kunna planera hämtningar med mera. I övrigt måste resenär följa de tider som anges av Fokus för senast ankomst och tidigast flygtid hem.

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN


2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.


2.2 Slutbetalning av resans pris sker, om ej annat anges, senast 30 dagar före avresan.


2.3 FOKUS tar i samband med bokningsbekräftelsen ut en första delbetalning (anmälningsavgift), motsvarande maximalt 20 % av resans pris, om inte annat anges för en specifik resa. Anmälningsavgiften ska vara betald senast inom två veckor efter att fakturan för anmälningsavgiften skickats till resenären från FOKUS. 

2.3.1  Sker bokning av resan senare än slutbetalningsdatum ska hela resans pris erläggas inom 4 dagar från det att anmälan gjorts.


2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har FOKUS rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd.

 

2.5  Om inte annat angivits är priserna för resorna baserade på delat dubbelrum för deltagare. Om inkvartering sker för en enskild rersenär i dubbelrum eller rum avsett för fler personer, äger FOKUS rätt att ta ut en tilläggsavgift.

 

2.6 Om resenären beställt del i dubbelrum, men rumspartner ej kan ordnas, äger FOKUS rätt att kräva enkelrumstillägg. I de fall en resa har ett enkelrumstillägg angivet i resans faktaruta på hemdsidan, är det detta belopp som gäller. FOKUS måste senast 7 dagar innan slutbetalningsdatumet/förfallodatum för resan meddela kunden om ett enkelrumstillägg behöver erläggas.

 

2.7 Undantag för slutbetalningstider angivna ovan kan gälla för enstaka resor. Detta specificeras på hemsidan under respektive eller senast på FOKUS faktura för resan i samband med att anmälningsavgiften ska erläggas.


3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING


3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:


3.1.1 Om avbeställnigen sker 60 dagar eller tidigare före resans start betalar kunden anmälningsavgiften som en avbokningskostnad.

3.1.2 Vid avbeställning 60-30 dagar före resans start betalas halva reskostnaden. Observera att om avbeställningen sker mindre än 60 dagar före avresan och halva beloppet ännu ej är betalt till Fokus fotoresor måste detta belopp betalas in omedelbart.

3.1.3  Vid avbeställning senare än 30 dagar sker ingen återbetalning. Observera att om avbeställningen sker mindre än 30 dagar före avresan och slutbetalning ännu ej gjorts måste detta belopp betalas in omedelbart.

Då en resa påbörjas görs ingen återbetalning av Fokus fotoresor AB för ev. delar av resan som inte utnyttjas. Återbetalning sker inte till resenärer som inte fullföljer resan oberoende av orsak.

3.1.4 Vid vissa resor gäller speciella regler, dessa kommer då att anges i samband med bokningen och/eller presentationen på hemsidan.

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN


4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om FOKUS medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från FOKUS eller annan.


5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET


5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan.
Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta FOKUS eller återförsäljaren om överlåtelsen. Överlåtelse gäller inte för flygresa som ingår i resan, om flygresan av FOKUS bokats i resenärens namn.


5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot FOKUS eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om FOKUS kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.


6 FOKUS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN


6.1 FOKUS rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 FOKUS får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om FOKUS avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska FOKUS underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.


6.2. Ändring av priset
6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för FOKUS efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får FOKUS höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader eller boende (på grund av omständigheter FOKUS inte råder över)

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, 

c) ändringar vad gäller nationalparksavgifter, liknande tillstånd, eller

(d) ändringar i växelkurser som påverkar FOKUS kostnader för resan om ändring överstiger 2 % av resans pris.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som FOKUS drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (d) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 300 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. FOKUS är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (d) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 300 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om FOKUS kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 300 kronor.

6.2.3.1. Resenär som beställt del i dubbelrum måste dock vara beredd att betala enkelrumstillägg om rumspartner inte kan ordnas. Enkelrumstillägget finns angivet där priser för respektive resa återfinns. Besked huruvida enkelrumstillägget behöver erläggas eller inte måste meddelas innan inbetalning av slutbetalningen.

6.2.4 FOKUS ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 7 dagarna före den avtalade avresedagen. Undantag: om Fokus får avsevärda kostnadsökningar för något som betalas på plats eller under resan kan denna ökning debiteras resenär direkt efter resan, detta gäller endast om kostnadsökningen överstiger 400 kr per deltagare och högsta belopp som får debiteras är 1.800 kr och högst 5 % av resans totaltpris. Underrättelse därom och fakturering måste ske inom 30 dagar efter att resan avslutats. Fokus bör dock underrätta resenär så skyndsamt som möjligt om detta. Betalningstid förlängs till 90 dagar.

6.3. Tidtabellsändringar
6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära.
FOKUS ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som
ska gälla för resan.


6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om FOKUS inte kommer att fullgöra vad man åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela FOKUS eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.


6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om FOKUS kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.


6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om FOKUS ställer in resan utan att resenären är skuld till det. 

 

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, FOKUS inställande av resa

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från FOKUS, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att FOKUS ställt in resan föreligger inte, om FOKUS visar: (a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför FOKUS kontroll som FOKUS inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder FOKUS inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


6.6.3 Beror det på någon som FOKUS har anlitat att resan har ställts in, är FOKUS fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.


6.7 FOKUS och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.
6.7.1 Såväl FOKUS som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

 

7 FOKUS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN
7.1 Uteblivna prestationer
7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska FOKUS ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska FOKUS, om det är skäligt och utan extrakostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är hen, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister
7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om FOKUS visar att felet beror på ett hinder utanför FOKUS kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som FOKUS har anlitat, är FOKUS fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska FOKUS genast ge resenären den hjälp som behövs.

 

7.3 Skadeståndets omfattning
7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.


8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE
8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar FOKUS eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.


8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om FOKUS eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.


8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska FOKUS eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.


9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
9.1 FOKUS anvisningar
9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som FOKUS anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan FOKUS häva avtalet.


9.2 Resenärens ansvar för skada
9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar FOKUS.

9.2.2. För att delta i en resa måste resenären ha allmänt god hälsa. Resenär med medicinska besvär och resenär med krav på specialkost måste meddela arrangören om detta innan resan. Resenär ska i tveksamma fall fråga oss om resan/workshopen ställer högre krav på hälsa eller fysik. Reseledaren kan förklara en deltagare oförmögen att genomföra resan/workshopen, även sedan resan påbörjats, om han anser att resenärens hälsa eller fysik inte uppfyller de krav som aktiviteter innebär eller om resenären äventyrar sin egen eller andra resenärers trygghet. Fokus Fotoresor gör ingen återbetalning om detta inträffar. I och med att resenären betalar anmälnings-/bokningsavgiften intygar denne att hen inte har sådana fysiska eller psykiska svårigheter som skulle kunna utsätta hen eller andra resenärer för fara.


9.3 Resenären ansvarar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från FOKUS eller återförsäljaren.


9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av FOKUS.


9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till FOKUS eller dennes representant.

 

10 TVISTLÖSNING
10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Fokus Fotoresor i Sverige AB ställer resegarantier för resorna i enlighet med Kammarkollegiets rekommendationer.  Våra resevillkor har utformats i enlighet med lagen om paketresor.

Här kan du som resenär kontrollera vilka researrangörer som har ställt resegaranti.

Priserna på resorna är inklusive moms inom EU. Resor utanför EU är momsfria.

bottom of page